Nawet 7 tys. euro będą mogli otrzymać rolnicy w ramach pomocy po koronawirusie z PROW. Na działanie zostało zaplanowane 2% alokacji środków PROW 2014-2020, czyli prawie 273,4 mln euro. Obecnie trwają konsultacje związane ze stawkami dla poszczególnych sektorów.

MRiRW poinformowało:

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19, do programów rozwoju obszarów wiejskich zostaje dodane nowe działanie Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (art.39b).

Rozporządzenie stanowi, że wsparcie jest udzielane w formie płatności ryczałtowej, która ma zostać wypłacona do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o wnioski o wsparcie zatwierdzone przez właściwy organ do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja dokonuje zwrotu tej kwoty w późniejszym terminie zgodnie ze środkami budżetowymi i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych. Poziom płatności może być zróżnicowany w zależności od poszczególnych kategorii beneficjentów zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 7 000 EUR na rolnika i 50 000 EUR na MŚP. Wsparcie z EFRROW udzielane na podstawie art. 39b nie może przekroczyć 2% całkowitego wkładu EFRROW do programu rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z powyższym, w resorcie rolnictwa trwają zaawansowane prace związane ze zmianą PROW 2014-2020 oraz z opracowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego Wyjątkowego tymczasowego wsparcia  dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, typ operacji Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Intencją jest zapewnienie wsparcia  dla tych sektorów które zostały w największym stopniu dotknięte załamaniem się rynku w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19. Na działanie zostało zaplanowane 2% alokacji środków PROW 2014-2020, czyli prawie 273,4 mln euro. Obecnie trwają konsultacje związane ze stawkami dla poszczególnych sektorów.

Planuje się że nabór wniosków zostanie przeprowadzony niezwłocznie po zakończeniu prac legislacyjnych.”

Niestety nic więcej o owych „pracach legislacyjnych” nie podano. Z informacji europosła Krzysztofa Jurgiela wynika, że pomoc ma trafić do prowadzących produkcję:

- bydła płci męskiej, w wieku od 12 miesięcy do 24 miesięcy,

- świń urodzonych w gospodarstwie rolnika,

- owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy,

- kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy,

- kurcząt rzeźnych,

- gęsi rzeźnych,

- indyków rzeźnych,

- jaj wylęgowych kur mięsnych,

- roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach ogrzewanych,

- roślin ozdobnych uprawianych w tunelach foliowych ogrzewanych.

Ze „Sprawozdania miesięcznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.05.2020 r.” wynika, że zrealizowano płatności na 46,95% limitu środków PROW, zawarto umowy na jego 67,70%.

Nowe działanie PROW może więc bardzo pomóc w wykorzystaniu dostępnych z PROW środków.

Źrodło : farmer.pl