Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią MRiRW z dnia 25 czerwca br. na wystąpienie Zarządu KRIR z 13.05.2024 r. w sprawie interpretacji czy pomoc dla producentów zbóż będzie przysługiwać rolnikowi ryczałtowemu, następującej treści:

W związku z pismem znak: KRiR/560/2024 w sprawie dopłat do zbóż dla rolnika ryczałtowego, uprzejmie informuję, że zgodnie z opinią Ministra Finansów z przepisów ustawy o VAT nie można wywodzić obowiązku wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych w zakresie dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni wystawić faktury, która będzie dokumentowała dokonaną przez nich sprzedaż.

W przypadku, gdy rolnik ryczałtowy dokonując dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych na rzecz innego rolnika ryczałtowego lub innego podmiotu zdecyduje się na wystawienie faktury, może ona zawierać mniejszą liczbę danych, niż przewiduje ustawa o VAT .

Jednocześnie ponieważ rolnik ryczałtowy w zakresie własnej działalności rolniczej jest podatnikiem VAT zwolnionym dokonując zakupu produktów rolnych lub usług rolniczych na potrzeby tej działalności od innego rolnika ryczałtowego nie może wystawić Faktury VAT RR

Wystąpienie KRIR/560/2024 w załączniku