Przeskocz do treści

W RADACH KADENCJA 2019-2023

POWIATY

ALEKSANDROWSKI

BRODNICKI

BYDGOSKI

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej KPIR w powiecie bydgoskim na przewodniczącego wybrany został Rafał Perlik, a na delegata Grzegorz Kozioł

 

 

 

 

 

 

 

CHEŁMIŃSKI

12 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej KPIR powiatu chełmińskiego. Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Przewodnim tematem posiedzenia było poruszenie sprawy zalegania rolnikom z płatnościami Grupy Producentów Rolnych Ziarno Sp. z o.o. z Cichoradza za skupione płody rolne. Na spotkanie zaproszono Stefana Kowalskiego, Prezesa Grupy Producentów Rolnych Ziarno Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności w wyżej wymienionej sprawie. Ze strony Izby uczestniczył członek Zarządu KPIR Stanisław Seklecki oraz Michał Gilewicz, prawnik KPIR w celu doradzenia jakie podjąć kolejne działania prawne.

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu golubsko-dobrzyńskiego odbyło się 6 sierpnia 2019. Przewodniczącym został ponownie Wojciech Pietrzak a delegatem do Walnego Zgromadzenia Wojciech Boniecki.

GRUDZIĄDZKI

INOWROCŁAWSKI

LIPNOWSKI

II Posiedzenie Rady Powiatowej KPIR w Lipnie 18/10/19

M.in. na posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad wybrano 2 przedstawicieli do komisji branżowych działających w strukturach izby. Paweł Szczepański został wybrany do Komisji ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi . Karol Janiszewski został wybrany na członka Komisji ds. Oświaty, Doradztwa i Ekologii.

Radni powiatowi po szerokiej dyskusji wypracowali wnioski, które zostaną przekazane na Walne Zgromadzenie KPIR. Wniosek złożony przez członka RP Karola Janiszewskiego - "Aby w myśl Konstytucji Polskiej naliczanie składek KRUS było według wielkości gospodarstwa i miało to swoje odzwierciedlenie w wielkości emerytury rolniczej czyli zgodnie z poniesionymi składkami".
Drugi wniosek zgłoszony również przez Karola Janiszewskiego o uwzględnienie gospodarstwa rodzinnego, czyli zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r (Dz.U z 2019 poz 1362) o powierzchni od 1 ha do 300 ha prowadzonego przez rolnika indywidualnego z możliwości skorzystania z dofinansowania do wapna i na całe gospodarstwo a nie tylko do powierzchni 75 ha .Jeżeli wyraźnie określona jest definicja gospodarstwa rodzinnego 1-300 ha to nie należy dyskwalifikować gospodarstw z możliwości dofinansowań w tym przedziale powierzchniowym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W powiecie lipnowskim na Przewodniczącego Rady Powiatowej KPIR wybrany został Andrzej Pączkowski, na delegata tak jak w poprzedniej kadencji członkowie wybrali Antoniego Jabłońskiego

MOGILEŃSKI

Rada Powiatowa KPIR w Mogilnie. Przewodniczącym został Mirosław Smaruj, a delegatem Stanisław Borowiak.

NAKIELSKI

RADZIEJOWSKI

13 sierpnia 2019 r.  podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuowała się Rada Powiatowa KPIR w Radziejowie. Przewodnicząca została Bożena Aleksandrzak, a delegatem Piotr Siutkowski

RYPIŃSKI

SĘPOLEŃSKI

Rada Powiatowa KPIR w Sępólnie Krajeńskim. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany Stanisław Drogoś, a delegatem Jacek Nowak.

ŚWIECKI

7 listopada br odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej KPIR powiatu świeckiego. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami posiedzenie RP KPIR zostało zwołane w jednej z gmin naszego powiatu – Drzycimu. Głównym tematem posiedzenia Rady była sprawa zapobiegania nasilającej się suszy na naszych terenach i w regionie oraz zapoznanie rolników z możliwościami skorzystania przez nich z programu PROW – tzw. małej retencji. Prelekcję na ten temat wygłosił Jarosław
Ciemniewski, z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu.
Poruszona tematyka wywołała szerokie zainteresowanie zebranych oraz wiele pytań, które dotyczyły możliwości skorzystania z omawianego programu, ale także wiele pytań na temat innych działań ochrony przed suszą. Wśród zaproszonych gości obecni byli, wicxestarosta powiatu
świeckiego, wójt gminy Drzycim, kierownictwo BP ARiMR w Świeciu oraz członek Zarządu KPIR w Przysieku, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali wagę omawianej tematyki i konieczność przyjęcia wspólnych działań w zwalczaniu i zapobieganiu skutkom suszy. Na spotkaniu dokonano
również wyboru dwóch radnych Rady Pow. KPIR do komisji branżowych działających w strukturach Izby.

Stefan Tomkowicz
BP KPIR w Świeciu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Również w powiecie świeckim ukonstytuowała się Rada Powiatowa KPIR. Przewodniczącym Rady wybrany został Krzysztof Burczyński, na Delegata zaś Rada wybrała Dariusza Chodkowskiego

TORUŃSKI

I posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Toruńskiego odbyło się 5.08.2019 roku w Przysieku. Podczas zebrania radni powiatowi wybrali spośród siebie przewodniczącego RP oraz delegata na Walne Zgromadzenie KPIR. Przewodniczącym RP KPIR Powiatu Toruńskiego został Tomasz Zakrzewski (radny powiatowy z gminy Obrowo). Delegatem na Walne Zgromadzenie KPIR został Tadeusz Ziółkowski (radny powiatowy z gminy Czernikowo).

Rada Powiatowa składa się z 16 osób. Miasto Chełmża reprezentuje Ferdynand Kalisz, gminę Chełmża reprezentują Włodzimierz Romanowski i Dominik Zając, gminę Czernikowo Przemysław Durmowicz (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Tadeusz Ziółkowski, gminę Lubicz Sławomir Sacharuk (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Radosław Wiśniewski, gminę Łubianka Jan Madej i Jacek Ziółkowski, gminę Łysomice Lidia Zimomek i Krzysztof Piotrowski, gminę Obrowo Piotr Falkiewicz (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Tomasz Zakrzewski, Miasto Toruń Wiesław Kończak, gminę Zławieś Wielką Krzysztof Kowalski ( po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Andrzej Sosnowski.
Radni Powiatowi KPIR Powiatu Toruńskiego wyrazili niepokój, że nie wszystkie gminy z powiatu toruńskiego oraz nie wszystkie uprawy roślin zostały zakwalifikowane jako poszkodowane przez suszę, mimo że wszystkie uprawy zostały dotknięte klęską suszy. W ocenie radnych powiatowych decyzja podjęta przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o powołaniu komisji suszowych została podjęta zbyt późno, mimo zgłaszania tego problemu dużo wcześniej przez Zarząd KPIR. Taka sytuacja stawia w trudnej roli komisje gminne od których rolnicy wymagają, aby szacowały wszystkie rośliny, w tym zboża ozime ponieważ również zostały dotknięte suszą.

TUCHOLSKI

II posiedzenie Tucholskiej Rady Powiatowej KPIR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Powiatowa w Tucholi. Przewodniczącym Rady został Mateusz Sass, a delegatem Antoni Lewandowski.

WĄBRZESKI

II Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu wąbrzeskiego - 24/10/2019
Omówiono stan realizacji dopłat bezpośrednich oraz wniosków suszonych na terenie powiatu. Temat omówił Kierownik BP ARiMR z Wąbrzeźna Sławomir Nowacki. Jacek Zientarski przedstawiciel KOWR przekazał informacje na temat bieżącej sytuacji w obrocie nieruchomościami w powiecie wąbrzeskim oraz nowe zasady obrotu ziemia rolną.
Podczas posiedzenia dokonano wyboru przedstawiciela RP do komisji ds. produkcji, rynku rolnego i ekonomiki. Wybranym został Zbigniew Augustyn.
Członek Zarządu Ryszard Błaszkiewicz przekazał informacje z prac Zarządu.
Wnioski na WZ z posiedzenia.
1. Wniosek o zmianę zasad i nieutrudnianie kupna gruntów rolnych młodym rolnikom (czyli takim którzy nie posiadają gruntów dłużej niż 5 lat) w przypadku kupna ziemi rolnej od osób prywatnych i są oni zmuszeni wystąpić o wyrażenie zgody na zakup tych że gruntów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa co przyczynia się do wydłużania okresu zakupu.
2. Co decyduje o tym, że dany teren został zakwalifikowany jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jakie czynniki i kryteria jak również kto o tym decyduje?
3. Wniosek o niewycofywanie z obrotu środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancje czynne takie jak chloropiryfos oraz dimetoat. Na chwilę obecną nie ma nawet żadnej substancji zastępczej .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 sierpnia 2019r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej w Wąbrzeźnie. Przewodniczącym wybrany został Józef Imiałek, a delegatem na WZ KPIR Stefan Strawczyński. 

 


 

 

WŁOCŁAWSKI

ŻNIŃSKI