Przeskocz do treści

W nawiązaniu do wcześniej wysłanego  pisma w sprawie szacowania szkód łowieckich , poniżej przesyłamy sprostowanie dotyczące  jego treści.

W świetle interpretacji Ministerstwa Środowiska w sprawie zapisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, która została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651), zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy – szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 tejże ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:

-  sposobu i terminu zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania,

- szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,

- szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,

- wzory protokołów,

zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej