Przeskocz do treści

 

Prawo Łowieckie uległo zmianom. W związku z tym Ryszard Kierzek, prezes KPIR wystosował specjalny apel do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 Szanowni Burmistrzowie, Wójtowie Gmin

 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta miała na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, iż określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego.

W ustawie tej zostały m.in. określone zasady i procedury wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, które znacznie odbiegają od dotychczasowych zasad szacowania. Szacowania szkód będzie dokonywać zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów. W przypadku gdy nie zostanie wniesione odwołanie, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie wypłacał w terminie 30 dni odszkodowanie.

Nowe przepisy uchylają ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082, z późn. zm.), mającą wejść w życie  1 stycznia 2019 r., która zakładała, że za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego miał odpowiadać Skarb Państwa.

W nawiązaniu do licznych pytań zadawanych przez rolników, którzy mają wątpliwości, gdzie mają udać się w celu zgłoszenia szkód łowieckich informuję, że zgodnie z art 12. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie -  do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich. Zwracam się zatem z prośbą do Państwa o przekazywanie za pośrednictwem pracowników urzędów gmin i  doradców rolnych zainteresowanym rolnikom oraz sołtysom informacji o tym, że na dzień dzisiejszy  szacowanie szkód odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

 

 

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej /Ryszard Kierzek/