SZKOLENIA

Nowe szkolenia – sprzedaż bezpośrednia

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

prowadzi nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu:

„Spotkania edukacyjne dla rolników dotyczące sprzedaży bezpośredniej żywności ”.

Złożoność przepisów regulujących wszystkie znane formy sprzedaży bezpośredniej dotyczących wymogów formalnych, weterynaryjnych, higieniczno – sanitarnych oraz aspektów podatkowych jest wyjątkowo duża. Aby prawo w tym zakresie nie pozostawało „martwe” a rolnicy z naszego województwa mogli skorzystać z nowych, korzystnych dla nich rozwiązań istnieje pilna potrzeba zorganizowania skutecznej kampanii informacyjno- szkoleniowej. Zadania tego podjęła się Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wraz z partnerami tj. Regionalnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W okresie od czerwca do października br. planujemy zorganizować dla mieszkańców-rolników naszego województwa 14 jednodniowych szkoleń.

Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej zawiłości prawne związane z prowadzeniem sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, dodatkowo prowadzone będą dyżury, jako wsparcie eksperckie dla uczestników szkoleń, którzy podejmą się prowadzenia takiej działalności. Dyżury prowadzone będą przez doświadczonego eksperta przez cały okres realizacji projektu raz w miesiącu od czerwca do listopada br. w siedzibie biura KPIR w Przysieku.

 Warunkiem udziału w projekcie jest wcześniejsze zgłoszenie swojego  uczestnictwa pod numerem telefonu 56 678 92 40 (41). w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku lub przesłanie  formularza zgłoszeniowego (do pobrania w pdf) na adres e-mail: izbarolnicza@kpir.pl.

Szczegółowy program szkolenia

9:30 -10:00 - rejestracja uczestników
10:00 -11: 30 Wykład : Krótkie łańcuchy dostaw-warunki i zasady sprzedaży żywności w ramach:
1. dostaw bezpośrednich
2. sprzedaży bezpośredniej
3. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 12:30 Wykład: Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego.
1. Wymogi formalne i zakres działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego,
2. Rejestracja i nadzór nad działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego,
3. Podstawowe wymogi weterynaryjne i higieniczno-sanitarne w ramach rolniczego handlu detalicznego.
12:30 – 13:00 przerwa obiadowa
13:00 – 13:45 Wykład :
Przedsiębiorczość na wsi :
1. Obowiązki podatkowe rolników.
2. Obowiązki podatkowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
3. Ubezpieczenie w KRUS.
Promocja wsi jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.
13:45 – 14:00 – przerwa kawowa
14:00 – 15:30 Wykład : Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – zasady przyznawania pomocy w ramach działań PROW:„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (rolnicy).

Podsumowanie szkolenia.

Rejestracja partnerów KSOW: www.ksow.pl