Przeskocz do treści

OSN – PISMO O WOJEWODY

logo-kpirZarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej skierował do Pani Wojewody pismo w sprawie wyznaczenia przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej tzw. OSN-ów.

 


Przysiek, 28 marca 2012 r.
Pani Ewa Mes

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zarząd  Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wnosi do Pani Wojewody   o pilną interwencję w sprawie wyznaczania  przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie tzw. OSN-ów ( Obszarów Szczególnie Narażonych ).  Projekty rozporządzeń dyrektorów trzech ww. zarządów „w sprawie określenia wód wrażliwych  na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych…”  przewidują  dla naszego regionu  kilkukrotne  zwiększenie powierzchni  obszarów szczególnie narażonych w odniesieniu do  powierzchni wyznaczonych na lata 2008-2012.
Po wprowadzeniu tychże  projektów w życie,   na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego,  obszary szczególne narażane  stanowić będą 626,4 tys. ha, ( w 90 gminach )   w tym jak szacujemy -ponad połowa to użytki rolne.  Do tej pory OSN-ami  objętych było 16 gmin, a ich całkowita  powierzchnia nie przekraczała 100 tys. ha.
Dla większości  rolników naszego regionu ta nowa  sytuacja  oznacza znaczące  ograniczenie produkcji oraz  zwiększone koszty produkcji poniesione na wszelkie dostosowania wynikające z  realizacji dodatkowych i uciążliwych programów,   pozwalających na prowadzenie działalności  w zgodzie dyrektywa azotanową.  Zwiększone koszty,  to z kolei niższa opłacalność  i gorsze warunki do konkurowania na krajowym i unijnym rynku produktów żywnościowych. Dodatkowo, gospodarstwa położne na obszarach szczególnie narażonych pozbawione będą prawnych możliwości korzystania z Krajowego Programu Rolnośrodowiskowgo,  a w przyszłości z innego rodzaju wsparcia przewidzianego w nowym PROW.
Zapoznając się  szczegółowo z problemem określania przez RZGW obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotem pochodzącego z działalności rolniczej można odnieść wrażenie, że województwo kujawsko-pomorskie  potraktowane zostało, jako swoisty rezerwuar pozwalający wypełnić zalecania  Komisji Europejskiej dotyczące  radykalnego zwiększenia powierzchni OSN-ów
w Polsce. Nie bardzo rozumiemy,  dlaczego w regionie wodnym Dolnej Wisły,  RZGW Gdańsk przypisuje aż  21 OSN-ów dla województwa kujawsko-pomorskiego a tylko 6 dla województwa pomorskiego. Skąd tak drastyczna różnica? Czyżby na obszarze województwa pomorskiego brakowało „wrażliwych na zanieczyszczenia azotem wód”, czy może nie prowadzi się działalności rolniczej.    W żaden sposób nie przekonuje nas metoda , jaką posłużono się   do wyznaczania  tych obszarów.  Tzw. podejście modelowe, jakie  zastosowano  do oceny zagrożenia  cieków i zbiorników wodnych azotem pochodzenia rolniczego jest matematyczną fikcją oderwaną całkowicie od rzeczywistych warunków.  Model ten zawiera zbyt wiele danych wprowadzonych  na zasadzie szacunków, dlatego też nie powinien być odpowiedzialny w całości  za  wyznaczanie OSN-ów.    Autorzy opracowania sami przyznają, że rozwiązanie takie podyktowane było faktem  niedostatecznego monitoringu wód powierzchniowych  i  małą ilością  badań wykonywanych przez GIOŚ i Stację Chemiczno-Rolniczą. W ocenie Zarządu KPIR, jedynie wyniki badań  wód powierzchniowych na zawartość  azotu powinny  decydować o kwalifikacji  danego terenu do  obszarów szczególnie narażonych.    Proponowany  sposób wyznaczania tych obszarów przez RZGW jest skomplikowany, nieczytelny i budzi wiele kontrowersji.

Prezes K-PIR
Ryszard Kierzek