Przeskocz do treści

Od 30 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami.


Nabór wniosków na działanie  „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” adresowany jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Wysokość dotacji
Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do:

- 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
- 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.
Inwestycje podlegające finansowaniu
Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu

- zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
- płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,
- nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej.

Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie internetowej ARiMR.